اپولوجائزنگاپولوجائزنگ ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر رونگ اینڈ دی ادر از رائٹ . اٹ آنلی مینس دیٹ یو ویلیو دی رلیشن شپ مچ مور دین یور ای گو .

Apologizing does not mean that you are wrong and the other is right. It only means that you value the relationship much more than your ego.

Posted on Feb 18, 2011